Za obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Názory a myšlenky publikované v příspěvcích
nemusí nutně vyjadřovat názor všech členů naší kapituly.

PÁTÁ PROMLUVA Z CYKLU POSTNÍCH KÁZÁNÍ PRO ROK 2024 – MESIÁŠ VÍTĚZNÝ (ŽALM 118)
V rámci cyklu kázání nazvaného Postní putování s modlitbou mesiášských žalmů pronesl 21. 3. 2024 kanovník doc. Jaroslav Brož kázání na 118. žalm pojednávající o mesiáši vítězném.

ČTVRTÁ PROMLUVA Z CYKLU POSTNÍCH KÁZÁNÍ PRO ROK 2024 – MESIÁŠ VZKŘÍŠENÝ (ŽALM 16)
V rámci cyklu kázání nazvaného Postní putování s modlitbou mesiášských žalmů pronesl 14. 3. 2024 kanovník doc. Jaroslav Brož kázání na 16. žalm pojednávající o mesiáši vzkříšeném.

TŘETÍ PROMLUVA Z CYKLU POSTNÍCH KÁZÁNÍ PRO ROK 2024 – MESIÁŠ ZACHRÁNĚNÝ (ŽALM 20)
V rámci cyklu kázání nazvaného Postní putování s modlitbou mesiášských žalmů pronesl 7. 3. 2024 kanovník doc. Jaroslav Brož kázání na 20. žalm pojednávající o mesiáši zachráněném.

DRUHÁ PROMLUVA Z CYKLU POSTNÍCH KÁZÁNÍ PRO ROK 2024 – MESIÁŠ DŮVĚŘUJÍCÍ (ŽALM 28)
V rámci cyklu kázání nazvaného Postní putování s modlitbou mesiášských žalmů pronesl 29. 2. 2024 kanovník doc. Josef Hřebík kázání na 28. žalm pojednávající o mesiáši důvěřujícím.

PRVNÍ PROMLUVA Z CYKLU POSTNÍCH KÁZÁNÍ PRO ROK 2024 – MESIÁŠ TRPÍCÍ (ŽALM 22)
V rámci cyklu kázání nazvaného Postní putování s modlitbou mesiášských žalmů pronesl 22. 2. 2024 kanovník doc. Josef Hřebík kázání na 22. žalm pojednávající o mesiáši trpícím.

KÁZÁNÍ O 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ
V neděli 29. 1. 2023 – den po prezidentské volbě – pronesl emeritní probošt Mons. Petr Piťha v našem kapitulním kostele kázání, při kterém se zamýšlí nad ctnostmi spravedlnosti, pokory a pravdomluvnosti.

Mons. Petr Piťha: Kázání o 4. neděli v mezidobí L.P. 2023

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně pronesl probošt Mons. Petr Piťha v našem kapitulním kostele kázání, při kterém ve světle příběhu o cestě Ježíšových učedníků do Emauz přináší mj. podněty pro pomoc obětem války na Ukrajině.

Mons. Petr Piťha: Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně L.P. 2022

KÁZÁNÍ O 5. NEDĚLI POSTNÍ
Dne 3. dubna 2022 o 5. neděli postní se při mši sv. v našem kapitulním kostele slavila svátost křtu. Při této příležitosti pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha promluvu, ve které přiblížil stěžejní účinky křtu a hovořil o obnově Božího obrazu v člověku, spojení se vzkříšeným Kristem, spáse a milosrdné lásce Boží.

Mons. Petr Piťha: Kázání o 5. neděli postní L.P. 2022

KÁZÁNÍ O 3. NEDĚLI POSTNÍ
Dne 20. března 2022 o 3. neděli postní přednesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání, ve kterém nabízí několik podnětů k současné ruské válečné agresi proti Ukrajině, ale také na základě liturgických textů mj. přibližuje smysl jména Božího.

Mons. Petr Piťha: Kázání o 3. neděli postní L.P. 2022

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SVATÉ RODINY
Dne 26. prosince 2021 o svátku svaté Rodiny pronesl probošt Mons. Petr Piťha kázání, ve kterém přibližuje, jak bychom měli pečovat o narozenou Lásku.

Mons. Petr Piťha – Kázání o svátku sv. Rodiny L.P. 2021

KÁZÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI INSTALACE KANOVNÍKŮ
Dne 15. prosince 2021 při příležitosti instalace kanovníka Radima Cigánka a nesídelních kanovníků Jaroslava Brože a Jana Kotase pronesl probošt kapituly Mons. Petr Piťha kázání, ve kterém se zamýšlí nad způsoby, skrze něž k nám Pán přichází.

Mons. Petr Piťha – Kázání při příležitosti instalace kanovníka Radima Cigánka a nesídelních kanovníků Jaroslava Brože a Jana Kotase L.P. 2021

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2021
Dne 1. listopadu 2021 oslavila naše kapitula patrocinium královské kaple. Probošt kapituly Mons. Petr Piťha při této příležitosti pronesl kázání, ve kterém klade posluchačům otázky, kterými chce prolomit apatii, jež hrozí zahalit vnímavý cit pro podstatná rizika, před nimiž se naše současná společnost nachází.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Všech svatých L.P. 2021

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLEČNOST
Probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha se svým zamyšlením obrací k české společnosti a nabízí dvanáct podnětů k zamyšlení nad složitou situací a stavem naší země.

Mons. Petr Piťha: Upozornění pro společnost

KÁZÁNÍ PŘI MŠI SV. NA BÍLOU SOBOTU R. 2021
Probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha se v předvečer svátku Kristova vzkříšení zamýšlí nad inspirativním příkladem žen z evangelia a zvláště nad jejich pohotovostí.

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté na Bílou sobotu L.P. 2021

KÁZÁNÍ PŘI MŠI SV. NA VELKÝ PÁTEK R. 2021
Pro den památky ukřižování Pána Ježíše Krista připravil probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání, ve kterém promlouvá o lidském strachu a kalichu povzbuzení spojeném s potem oběti.

Mons. Petr Piťha: Kázání při bohoslužbě o Velkém pátku L.P. 2021

KÁZÁNÍ PŘI MŠI SV. NA ZELENÝ ČTVRTEK R. 2021
U příležitosti oslavy památky Poslední večeře Páně připravil probošt Mons. Petr Piťha kázání, ve kterém se zamýšlí nad hostinou lásky a problémem víry vyzvané následovat Ježíšův příklad.

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté o Zeleném čtvrtku L.P. 2021

KÁZÁNÍ O KVĚTNÉ NEDĚLI R. 2021
Dne 28. března 2021 zaznělo v katedrále sv. Víta kázání probošta naší kapituly Mons. Petra Piťhy, ve kterém pohlíží na výzvy covidové epidemie ve světle nadcházejících svátků Kristova vzkříšení.

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté o Květné neděli L.P. 2021

PROMLUVA PŘI POHŘBU PROF. LIBORA PÁTÉHO
Dne 15. 1. 2021 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha promluvu při pohřbu prof. Libora Pátého, fyzika, politika a spoluzakladatele Občanského fóra.

Mons. Petr Piťha: Promluva při pohřbu Prof. Libora Pátého L.P. 2021

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2020
Z důvodu vládních opatření souvisejících s bojem proti covid-19 se o letošní slavnosti Všech svatých naše kapitula nemohla sejít ke společně slavené bohoslužbě. Pro tuto příležitost pan probošt Mons. Petr Piťha připravil kázání, v němž nabízí podněty orientované útěchou, jež nabízí slova Písma.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Všech svatých L.P. 2020

PROMLUVA PŘI KŘTU V KAPITULNÍM CHRÁMĚ
Při křestní bohoslužbě slavené v kapitulním chrámě dne 27. června 2020 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petra Piťha kázání, ve kterem poukazuje na pravou unikátnost života spojeného s Kristem.

Mons. Petr Piťha: Promluva při křtu Julie Anny Hofmannové L.P. 2020

KÁZÁNÍ PŘI REQUIEM ZA PROF. DANUŠI TÁBORSKOU
Dne 17. června 2020 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání u příležitosti zádušní mše sv. za prof. Danuši Táborskou. Ve své promluvě spojuje vybrané biblické motivy s životem obdivuhodné představitelky české anesteziologie.

Mons. Petr Piťha: Kázání při Requiem za Prof. Danuši Táborskou L.P.2020

SVATOANEŽSKÉ KÁZÁNÍ V DOKSANECH R. 2020
Při poutní mši svaté v Doksanech slavené ke cti sv. Anežky České dne 23. května 2020 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petra Piťha kázání, v němž přináší několik duchovních podnětů k zamyšlení nad odeznívající koronavirovou krizí.

Mons. Petr Piťha: Kázání při poutní mši svaté v Doksanech L.P. 2020

VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ R. 2020
U příležitosti oslavy velikonočního tridua připravil probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha promluvy, v nichž nabízí několik komentářů k podstatě oslav velikonočních svátků.

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté o Zeleném čtvrtku L.P. 2020

Mons. Petr Piťha: Kázání při bohoslužbě o Velkém pátku L.P. 2020

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté na Bílou sobotu L.P. 2020

KÁZÁNÍ O KVĚTNÉ NEDĚLI R. 2020
U příležitosti památky Kristova vjezdu do Jeruzaléma připravil probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha dvě promluvy, v nichž nabízí nástin duchovních východisek z krize dnešních dní.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Květné neděli při svěcení ratolestí

Mons. Petr Piťha: Kázání při mši svaté o Květné neděli L.P. 2020

KÁZÁNÍ NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ R. 2019
O první neděli adventní a ve výroční den beatifikace sv. Anežky České 1. prosince 2019 pan probošt Mons. Petr Piťha pronesl kázání v chrámu Nejsvětějšího Spasitele v areálu Anežského kláštera o podstatě očekávání Kristova příchodu na příkladu sv. Anežky Přemyslovny. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání v Anežském klášteře o první neděli adventní L. P. 2019

KÁZÁNÍ PŘI REQUIEM ZA KARLA IV.
Probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha pronesl kázání u příležitosti zádušní mše sv. slavené za krále a císaře Karla IV. v katedrále sv. Víta dne 29. listopadu 2019. Ve své promluvě upozornil na skutečnou naději plynoucí z odkazu slavného Otce vlasti. Text promluvy naleznete pod odkazem níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání při requiem za Karla IV. L.P. 2019

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI KRISTA KRÁLE
Dne 24. listopadu 2019 přednesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha promluvu o Slavnosti Krista Krále, ve které připomíná tři akordy svátky: Krále, jeho lid a zákon. Text promluvy najdete pod odkazem níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Krista Krále L.P. 2019

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH
Dne 1. listopadu 2019 oslavila naše kapitula patrocinium svého chrámu. Probošt kapituly Mons. Petr Piťha při této příležitosti přednesl kázání, ve kterém staví do kontrapunktu oslavu státního svátku Dne vzniku samostatného Československa se Slavností Všech svatých. Oba svátky symbolizují dvě kultury, které se od sebe s vážnými důsledky vzdalují.

Mons. Petr Piťha: Kázání O Slavnosti Všech svatých L.P. 2019

DUCHOVNÍ SLOVO U HROBU SV. PROKOPA
Při výročním setkání naší kapituly přednesl kan. doc. Josef Hřebík duchovní slovo inspirované životem, dílem a odkazem sv. Prokopa Sázavského. Text krátkého zamyšlení naleznete pod odkazem níže.

Kan. doc. Josef Hřebík: Duchovní slovo pronesené u hrobu sv. Prokopa

PROMLUVA U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ SMRTI KARDINÁLA BERANA
V katedrále sv. Víta dne 18. května 2019 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání, v němž poukázal na spojenectví Josefa Berana a Františka Tomáška v těžkých dobách totality.

Mons. Petr Piťha: Kázání u příležitosti 50. výročí úmrtí kardinála Berana L.P. 2019

PROMLUVA PŘI SVATOVOJTĚŠSKÉ POUTI NA LIBICI
U příležitosti oslav svátku sv. Vojtěcha na Libici dne 27. dubna 2019 pronesl probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha kázání neobvykle adresované především představeným a členům KSČM. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání při svatovojtěšské pouti v Libici L.P. 2019

PROMLUVA O SVÁTKU SV. VOJTĚCHA V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE
Dne 23. dubna 2019 ve svátek sv. Vojtěcha pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání, při kterém vyzdvihl Vojtěcha Slavníkovce jako vzor vzdělanosti a poukázal na podstatu kultury a kulturnosti. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání o svátku sv. Vojtěcha v pražské katedrále L.P. 2019

PROMLUVA PŘI ZÁDUŠNÍ MŠI SV. ZA P. MILANA BADALA
Dne 29. března 2019 se konala ve farním kostele sv. Jakuba v Hostivicích zádušní mše sv. za P. Milana Badala. Pan probošt Mons. Petr Piťha při této příležitosti promluvil o těžkostech života zesnulého kněze a o jeho díle, které konal ve prospěch církve Kristovy.

Mons. Petr Piťha: Promluva nad rakví P. Milana Badala

PROMLUVA NAD RAKVÍ P. JAROSLAVA BRČKO KARLA
Dne 26. března 2019 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klatovech byla slavena zádušní mše sv. za zesnulého P. Jaroslava Karla. Pan probošt Mons. Petr Piťha zde nad rakví svého přítele poukázal na jeho osobní statečnost, věrnost a oddanost.

Mons. Petr Piťha: Promluva nad rakví zesnulého P. Jaroslava Brčko Karla

PROMLUVA PŘI ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JUDR. JAKUBA ČERMÍNA
Probošt kapituly Mons. Petr Piťha odhalil a požehnal pamětní desku připomínající památku bývalého předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu JUDr. Jakuba Čermína. Pietní akce se uskutečnila 25. 1. 2019 v Jaselské ulici v Praze 6, kde je také deska umístěna. Ve své promluvě vyzdvihl především hrdinský charakter Dr. Čermína.

Mons. Petr Piťha: Řeč při odhalení pamětní desky JUDr. Jakuba Čermína

KÁZÁNÍ VE VÝROČNÍ DEN NAROZENÍ SV. ANEŽKY ČESKÉ

U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a památky jejího narození slavil probošt kapituly Mons. Petr Piťha dne 21. ledna 2019 mši sv. v kostele sv. Františka z Assisi, hlavním chrámu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Ve svém kázání vyzdvihl především téma svobody, se kterým je Anežka Přemyslovna zvláště spojena událostmi roku 1989. Mons. Piťha poukázal na současné převládající pojetí bezbřehosti svobody a napětí mezi tímto pojetím a reálnou nesvobodou jakou lidé zažívají v obavě o zaměstnání či dobré zajištění.

Mons. Petr Piťha: Kázání v den narození sv. Anežky LP 2019

KÁZÁNÍ PŘI REQUIEM ZA JANA PALACHA

Dne 19. ledna 2019 slavil probošt kapituly Mons. Petr Piťha spolu s kolegiem kanovníků zádušní mši sv. za Jana Palacha v chrámě Matky Boží před Týnem. Stalo se tak u příležitosti 50. výročí tragického úmrtí Jana Palacha, které na ten den připadlo. Pan probošt ve svém kázání upozornil na odklon od ideálů svobody a morálnosti, na které Palachova oběť upozorňuje napříč desetiletími. Text promluvy naleznete v odkazu níže.

Mons. Petr Piťha: Kázání při requiem za Jana Palacha

SDĚLENÍ K DISKUSI O ISTNABULSKÉ ÚMLUVĚ

V souvislosti s debatou týkající se obsahové stránky kázání proneseného o svátku sv. Václava v katedrále sv. Víta dne 28. září 2018 vydává pan probošt Mons. Petr Piťha sdělení, ve kterém odhaluje své důvody, které jej vedly k vyslovení varovných slov před nezájmem o věci veřejné a zvláště o varování před snahou poškodit důstojnost a poslání klasické rodiny v dnešním světě.

Mons. Petr Piťha: Sdělení k diskusi o Istanbulské úmluvě

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2018

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2018 v našem kapitulním chrámě zaznělo kázání pana probošta Mons. Petra Piťhy, ve kterém se zamýšlel nad  důvody nepřátelství k Bohu a křesťanům. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání v kostele Všech svatých na Pražském Hradě L. P. 2018

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. VÁCLAVA

Dne 28. září 2018 ve svátek sv. Václava pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání, v němž varoval před nezájmem o věci veřejné, který může vést a vede k tomu, že zodpovědnost za nás a naše rodiny převezmou ti, kteří v zásadě usilují o její faktický rozklad.

Mons. Petr Piťha – Kázání o svátku sv. Václava L.P. 2018

ODHALENÍ A POSVĚCENÍ SOCHY SV. VÁCLAVA V ITALSKÉM MĚSTĚ ARCO

Dne 23. září 2018 se u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky uskutečnila v italském městě Arco pietní akce k uctění památky hrdinů první světové války za účasti vládních a církevních představitelů. V rámci této slavnostní události došlo k odhalení a posvěcení sochy sv. Václava – ochránce země české. Pana kardinála Dominika Duku zde zastupoval probošt naší kapituly Mons. Petr Piťha. V příloze naleznete promluvu pana probošta připravenou k této příležitosti. Pokládá si v ní řečnickou otázku, zda není pokrytecké klást věnce na hroby hrdinů, když se v rámci konsumismu a multikulturalismu vzdáváme všeho, za co naši hrdinové bojovali.

Mons. Petr Piťha: Promluva připravená u příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava ve městě Arco

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ SOCHY SV. ANEŽKY V PAVLOVĚ

Dne 5. července 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha promluvu u sochy sv. Anežky ve viních v Pavlově. Sochu před 5 lety požehnal kardinál Dominik Duka. Mons. Piťha ve svém zamyšlení upozornil na chaos, který podporují současní zastánci bezpráví a morálního úpadku. Svatoanežský odkaz však může posloužit jako bod orientace k Bohu, spravedlnosti a morálně správnému jednání.

Mons. Petr Piťha: Promluva u příležitosti pátého výročí odhalení sochy sv. Anežky v Pavlově

TEMPLFEST OSTRAVA

Ve dnech 9. – 14. dubna 2018 se konal VII. ročník festivalu židovsko – křesťanské kultury a dialogu nazvaný Templfest Ostrava. Mezi hosty vystoupil také pan probošt Mons. Petr Piťha s přednáškou „Hodnoty, na kterých stojíme“, ve které nastínil různé roviny pojmu hodnoty a jejich významu v současné společnosti. Součástí programu byly rovněž bohoslužby, na kterých pan probošt vystoupil jako kazatel. Texty přednášky a promluv naleznete v příloze odkazů.

Mons. Petr Piťha: Přednáška Hodnoty, na kterých stojíme

Mons. Petr Piťha: Kázání ve svátek Božího Milosrdenství L.P. 2018

Mons. Petr Piťha: Promluva na svátek Zvěstování Páně L.P. 2018

LAUDATIO PROF. PETRU PIŤHOVI K JEHO 80. NAROZENINÁM

Dne 26. března 2018  v kruhu svých přátel a spolupracovníků oslavil pan probošt Mons. Petr Piťha své 80. narozeniny. Při této příležitosti pronesl za členy kapituly laudatio kan. doc. Jaroslav Brož. Ve svém proslovu připomněl nejen stěžejní životní důrazy oslavence, ale také představil právě vydanou básnickou sbírku Triptych na oltář Lásky, jejímž autorem je právě pan probošt Piťha. Knihu je možné zakoupit v sakristii kapitulního chrámu.

kan. Jaroslav Brož: Laudatio prof. Petru Piťhovi k jeho 80. narozeninám

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE R. 2018

Při mši svaté na počátku občanského roku 2018 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta, ve kterém zvláště vyzdvihl výzvy nadcházejícího roku. Netýkají se jen významných výročí naší země, ale především prezidentských voleb. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Matky Boží Panny Marie L. P. 2018

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ R. 2017

Při půlnoční mši sv. v den Slavnosti narození Páně 25. prosince 2017 přednesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání v katedrále sv. Víta o nejčastějších pojmech vystihujících slovo Vánoce a poukázal na jejich spojitý smysl. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o Slavnosti Narození Páně L. P. 2017

KÁZÁNÍ NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ R. 2017

O první neděli adventní a ve výroční den beatifikace sv. Anežky České 3. prosince 2017 pan probošt Mons. Petr Piťha pronesl kázání v chrámu Nejsvětějšího Spasitele v areálu Anežského kláštera o podstatě očekávání Kristova příchodu. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o první neděli adventní L. P. 2017

KÁZÁNÍ O SVÁTKU SV. ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

Ve svátek sv. Anežky České dne 13. listopadu 2017 pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha v katedrále sv. Víta kázání zpytující svědomí pokračovatelů svatoanežského díla. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o svátku sv. Anežky České

KÁZÁNÍ O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH R. 2017

U příležitosti slavnosti Všech svatých dne 1. listopadu 2017 v našem kapitulním chrámě pronesl pan probošt Mons. Petr Piťha kázání o podstatě svatosti. Text této promluvy naleznete v příloze odkazu.

Mons. Petr Piťha: Kázání o slavnosti Všech svatých L. P. 2017